Category: Tiếng anh giao tiếp

At Which là gì?

Which là một trong những đại từ quan hệ được sử dụng phổ biến …

Come up là gì?

Come là một trong những động từ trong Tiếng anh, có thể kết hợp …

Come in là gì?

Come là một trong những động từ phổ biến của Tiếng anh, come ghép …

For Which là gì?

Which là một trong những đại từ quan hệ phổ biến, được sử dụng …

Cấu trúc It take

Trong Tiếng anh có lẽ bạn đã quen với động từ take, đây là …

Get in là gì?

Get là một trong những phrasal verb – cụm động từ thông dụng trong …

At all là gì?

Trong Tiếng Anh, khi giao tiếp chúng ta thường hay sử dụng những cấu …

Of which là gì?

Which là một trong những đại từ quan hệ xuất hiện phổ biến, khi …