Cấu trúc It was not until là gì, cách sử dụng và bài tập thực hành

It was not until là một dạng cấu trúc ngữ pháp thường gặp và hay sử dụng phổ biến cả văn viết và văn nói. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lại một lần nữa về cấu trúc It was not until để bạn có thể nắm rõ hơn cùng với các bài tập It was not until kèm theo. Đừng bỏ lỡ nhé!

I. CẤU TRÚC IT WAS NOT UNTIL, CÁCH SỬ DỤNG

It was not until là một cấu trúc nhằm để nhấn mạnh một khoảng thời gian, mốc thời gian, một thời điểm nào đó mà xảy ra sự việc. Và nó được diễn tả bằng công thức sau:

It is/ was not until + time word/ phrase/ clause + that… + S + V: Mãi cho đến… thì…

Ex:

  • It wasn’t until midnight that I finished work at the company: Mãi đến nửa đêm tôi mới hoàn thành công việc ở công ty
  • It is not until 8:pm that Lisa comes to the party: Mãi cho đến 8 giờ tối thì Lisa mới đến bữa tiệc

II. CHIA THÌ VỚI CẤU TRÚC IT WAS NOT UNTIL

– Khi sử dụng it was not until ở thì hiện tại đơn sẽ chia như sau:

It is not until… that S + V(s/es)

– Khi sử dụng it was not until ở thì quá khứ đơn sẽ chia:

It was not until… that S + V2/ed

Lưu ý: Khi sử dụng It is/was not until… phải nối với mệnh đề theo sau bằng “that” không dùng “when”

III. CẤU TRÚC NOT UNTIL/ TILL ĐẢO NGỮ

 

Not until + time word/ phrase/ clause + trợ động từ + S + V (nguyên thể)

Vế 1: Giữ nguyên

Vế 2: Đảo trợ động từ hoặc tobe lên trước

Ex:

  • They danced until midnight => Not until midnight did they stop to dance.
  • I would’t come home till 10 o’clock => It is not until 10 o’clock that I will come home.

III. BÀI TẬP CẤU TRÚC IT WAS NOT UNTIL

– Bài 1: Viết lại đúng cấu trúc câu It was not until theo động từ có sẵn trong ngoặc:

1. It was not until his father threatened to punish him that he (tell) _____ the truth.

2. It was not until we (begin) _____ primary school that we studied English.

3. It (be) _____ not until her mother came that she went to bed.

4. It was not until he (feel) ______ too tired that he stopped working.

5. It was not until he passed the university exam that he (start) ______ using cell phone.

Đáp án:

1. Told

2. Began

3. Was

4. Felt

5. Started

– Bài 2: Viết lại những câu dưới đây đúng cấu trúc

1. My son didn’t start talking until he was 5.

…………………………………………………………………………………………………………………..

2. No one could leave the stadium until 2.30.

…………………………………………………………………………………………………………………..

3. We didn’t go to bed until midnight.

…………………………………………………………………………………………………………………..

4. We didn’t have any holiday until last summer.

…………………………………………………………………………………………………………………..

5. She didn’t write to him until she received a letter from him.

…………………………………………………………………………………………………………………..

6. I couldn’ t finish my project until Mark helped me.

…………………………………………………………………………………………………………………..

7. We didn’t have a holiday until last summer.

…………………………………………………………………………………………………………………..

8. They didn’t pay the bill until the electricity was cut off.

…………………………………………………………………………………………………………………..

9. The child didn’t go to sleep until her mother came home.

…………………………………………………………………………………………………………………..

10. He didn’t know how to swim until he was 30 years old.

…………………………………………………………………………………………………………………..

11. Cinema didn’t become an industry until 1915.

…………………………………………………………………………………………………………………..

12. She weren’t allowed to open her presents until her birthday.

…………………………………………………………………………………………………………………..

13. Lan didn’t go abroad until she was 35.

…………………………………………………………………………………………………………………..

14. I didn’t sleep until midnight.

…………………………………………………………………………………………………………………..

15. The boy didn’t stop singing until their teacher came.

…………………………………………………………………………………………………………………..

16. I couldn’t comment futher until I had the information.

…………………………………………………………………………………………………………………..

17. The letter didn’t arrive until yesterday.

…………………………………………………………………………………………………………………..

18. She didn’t stop learning German until the age of 24.

…………………………………………………………………………………………………………………..

19. We didn’t finish it until the end of last summer.

…………………………………………………………………………………………………………………..

20. She didn’t become a teacher until yesterday.

Đáp án:

1. It was not until my son was 5 that he started talking.

2. It was not until 2:30 that someone could leave the stadium

3. It was not until midnight that we went to bed.

4. It was not until last summer that we had some holiday

5. It was not until she received a letter from him that she wrote to him.

6. It was not until Mark helped me that i could finish my project.

7. It was not until last summer that we had a holiday.

8. It was not until the electricity was cut off that they paid the bill.

9. It was not until the child‘s mother came home that she went to sleep.

10. It was not until he was 30 years old that he knew how to swim.

11. It was not until 1915 that cinema became an industry.

12. It was not until her birthday that she was allowed to open her present.

13. It was not until Lan was 35 that she went abroad.

14. It was not until midnight that I slept.

15. It was not until their teacher came that the boy stopped singing.

16. It was not until I had all information could I comment further

17. It was not until yesterday that the letter arrived.

18. It was not until the age of 24 that she stopped learning German.

19. It was not until the end of last summer that we finished it.

20. It was not until yesterday that he became a teacher.

– Bài 3: Chọn câu trả lời đúng nhất

1. It was not until midnight ______________back home.
A. did John come         B. had John come             C. that John had come           D. that John came

2. It was not until September that I ………….. this school.
A. leave         B. leaves            C. leaving                   D. left

3. It was not until 2000 that I ______________ him
A. teach                B. teaching                      C. to teach                   D. taught

4. It was not until 1994 that this school………………….

A. builds              B. built                     C. had built                      D. was built

5. It was not until I ______________ to new school that my mother bought me a new bike.
A. go                   B. went                    C. am going                       D. will go

6. It was not _______________ 2000 that I met him
A. in                  B. at                      C. until                            D. by

Đáp án:

1. D. that John came

2. D. left

3. D. taught

4. D. was built

5. B. went

6. C. until

Vừa rồi là những kiến thức liên quan đến cấu trúc it was not until, hi vọng với những chia sẻ hữu ích này sẽ giúp các bạn học tập Tiếng Anh hiệu quả.

Xem thêm:

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"