Category: Ngữ pháp tiếng anh

Cấu trúc Want

Cấu trúc Want Want dùng để diễn tả mong muốn, ý muốn + Ai đó …

Cách dùng In case

In case là một trong những cấu trúc phổ biến trong ngữ pháp Tiếng …

At Which là gì?

Which là một trong những đại từ quan hệ được sử dụng phổ biến …

Come up là gì?

Come là một trong những động từ trong Tiếng anh, có thể kết hợp …