Fall back là gì, fall back on somebody/something là gì ?

Trong bài viết này, IDT English sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng fall back và fall back on. Fall back là gì và fall back on là gì, chúng khác nhau trong các văn cảnh sử dụng như thế nào.

Fall back là gì?

/fɔːl, bæk/: lùi lại phía sau.

To fail to stay with people at the front in race (Không ở cùng vị trí với người phía trước trong cuộc đua)
Ex: Betts had been leading, but fell back with ten laps to go (Betts đã từng dẫn đầu, nhưng đã lùi lại sau 10 vòng chạy)

To move or turn back away from sth or sb (Di chuyển hoặc trở lại từ sth or sb)
Ex: when the troops moved forward, the crowd fell back (Khi quân đội tiến về phía trước, đám đông lùi lại)

To decrease in value or amount (Giam giá trị hoặc số lương)
Ex: Prices rose by more than 10% before falling back slightly (Gía đã tăng lên hơn 10% trước khi giảm lại không đáng kể)

fall-back-on-la-gi

Fall back on là gì?

To use sb/sth when the situation difficult or other people/things have failed (Dựa vào ai đó/cái gì khi tình hình khó khăn và mọi cách khác đều đã thất bại)
Ex: It’s very hard if you have no family to fall back on(Thật là vất vả nếu như bạn không có gia đình để giúp đỡ)

Enjoyed this video?
fall-back-on-la-gi
"No Thanks. Please Close This Box!"