Bài tập về Although In spite of Despite

Bài tập về Although In spite Of despite là một trong những điểm ngữ pháp quan trọng mà chắc chắn bạn không nên bỏ qua. Như thường lệ, để củng cố thêm về điểm ngữ pháp này chúng ta hãy cùng nhau thực hiện ngay những bài tập về Although/ In spite of/ Despite dưới đây nhé!

I. CẤU TRÚC

Như đã biết, Although/ In spite of/ Despite đều có nghĩa sử dụng là mặc dù, vị trí của những từ này hay đứng ở đầu mệnh đề. Có thể sử dụng để ngăn cách 2 mệnh đề với nhau, còn nếu đặt ở vị trí đầu câu, sau mệnh đề chứa các từ trên, bắt buộc phải thêm dấu phẩy.

Cấu trúc Althought/ In spite of/ Despite

Despite/In spite of + N/N phrase/ V-ing/ the fact that + clause, S + V + …
= S + V + … + despite/in spite of + N/N phrase/V-ing
= Although + S + V + …, S + V + …

II. BÀI TẬP ALTHOUGHT/ IN SPITE OF/ DESPITE

– Bài 1: Hoàn thành những câu sau đây với although/in spite of/because/because of

1. ………….. it rained a lot, we enjoyed our holiday.

2. I went home early ………………………….. I was feeling unwell.

I went to work the next day ………………………….. I was still feeling unwell.

3. I managed to get to sleep …………………………. there was a lot of noise.

I couldn’t get to sleep ………………………. the noise.

4. …………………. all our careful plans, a lot of things went wrong.

………………….. we’d phoned everything carefully, a lot of things went wrong.

5. She only accepted the job ………………………. the salary, which was very high.

She accepted the job …………………………… the salary, which was rather low.

Đáp án:

1. although

2. because

although

3. although

because of

4. in spite of

though

5. because of

in spite of

– Bài 2: Viết lại câu với although/ in spite of/ despite

1. Even though he usually tells lies, many people believe him.

2. Despite the fact that he got bad grade in the university entrance exam, he was admitted to the university.

3. Although she was out of money, she went shopping

4. In spite of missing the bus, we went to school on time.

5. Although the weather was bad, we had a wonderful holiday with a lot of interesting activities.

Đáp án:

1. Despite the fact that he usually tells lies, many people believe him.

2. Although he got bad grade in the university entrance exam, he was admitted to the university.

3. Despite being out of money, she went shopping.

4. Although we missed the bus, we went to school on time.

5. Despite the bad weather, we had a wonderful holiday with a lot of interesting activities.

– Bài 3: Hoàn thành các câu dưới đây bằng cách sử dụng although/ despite/ in spite of.

1………………….. the story of the film was good, I didn’t like the acting.

2. I really enjoyed the Water War…………………. most of my friends said it wasn’t a very good film.

3………………….. the film was gripping, Tom slept from beginning to end.

4. I went to see the film …………………. feeling really tired.

5………………….. careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

Đáp án:

1. although

2. although

3. although

4. despite

5. in spite of

– Bài 4: Cho những câu dưới đây, hãy tìm và sửa lỗi sai (nếu có)

1. Although being a poor, Binh learnt very well.

2. Despite Sonay had completed this project, he went to sleep.

3. The flight wasn’t postponed although his foggy.

4. Although the heavily storm, I still went to school last Monday.

5. Despite Minh Anh was thirsty, she didn’t drink much.

Đáp án:

1. Although ➔ In spite of

2. Despite ➔ Although

3. although ➔ despite/in spite of

4. Although ➔ Despite/In spite of

5. Despite ➔ Although

– Bài 5: Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi

1. Although his friend was sick, she still went to work yesterday.

=>  ……………………………………………………………………………………….

2. Despite her unkind behavior, we still love her.

=>  ……………………………………………………………………………………….

3. Despite the fact that Tony learnt very hard, he failed this test.

=>  ……………………………………………………………………………………….

4. Her brother really enjoy this job although the salary was very low.

=>  ……………………………………………………………………………………….

5. In spite of the dirty room, Salim didn’t clean it.

=>  ……………………………………………………………………………………….

6. Although there was the traffic jam, they went to the post office.

=>  ……………………………………………………………………………………….

7. Although my uncle was tired, he still drove a hundred kilometers to the next city.

=>  ……………………………………………………………………………………….

8. The film poster is wonderful. I don’t like to see it.

=>  ……………………………………………………………………………………….

Đáp án:

1.Despite the fact that his friend was sick, she still went to work yesterday.

2. Although she behaves unkind, we still love her.

3. Although Tony learnt very hard, he failed this test.

4. Her brother really enjoy this job despite the low salary.

5. Although the room was dirty, Salim didn’t clean it.

6. Despite the traffic jam, they went to the post office.

7. In spite of the fact that my uncle was tired, he still drove a hundred kilometers to the next city.

8. Although the film poster is wonderful, I don’t like to see it.

Xem thêm:

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"