Tìm hiểu về Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu

Ngày 30 tháng 9 năm 2008, Thủ Tướng Chính Phủ đã ký quyết định số 1400/QĐ-TTG, phê duyệt Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu làm chuẩn đào tạo trình độ tiếng Anh kèm theo đó là “Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam giai đoạn 2008-2020”.

Ngày 24, tháng 01, năm 2014, “Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam” được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐTT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu là gì?

Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR – Common European Framework of Reference) được cơ quan khảo thí Đại học Cambridge (Vương Quốc Anh) và Hội đồng Châu Âu thiết kế, nhằm cung cấp các tiêu chuẩn tham chiếu cho việc học tập, giảng dạy và đánh giá cho tất cả các ngôn ngữ chính của Châu Âu. Theo đó, mức độ hiểu biết và kỹ năng ngoại ngữ của một người được đánh giá theo 6 cấp độ chính: A1, A2. B1, B2, C1 và C2.

Mức độ tương thích giữa Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu:

Mức độ tương thích giữa Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và Khung tham chiếu chung Châu Âu

Mức độ tương thích giữa Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và Khung tham chiếu chung Châu Âu

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"