Học tiếng Anh qua tin tức – Nghĩa và cách dùng từ Response (VOA)

Học tiếng Anh: http://www.facebook.com/Words.and.Idioms hiệu quả, nhanh chóng: Các chương trình của VOA Learning English for Vietnamese (http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html) có thể giúp các bạn cải tiến kỹ năng nghe, hiểu rõ cấu trúc và ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác.

Chương trình luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh bằng video qua tin tức thời sự quốc tế (Learning English – World in a Word). Học tiếng Anh: Nghĩa của từ Response.

RESPONSE là danh từ có nghĩa là ‘hồi đáp, đáp lời.’ Ngoài ra nó còn mang nghĩa là ‘phản ứng trước một sự việc nào đó xảy ra hay một điều gì được nói ra.’ RESPONSE theo sau bởi giới từ TO để chỉ đối tượng của sự hồi đáp hay phản ứng. Ðộng từ của RESPONSE là RESPOND, cũng theo sau bởi giới từ TO.

Phần tiếng Anh:

After the storm — the response. A massive relief operation is under way to help victims of Typhoon Haiyan in the Philipines. 10,000 people are feared dead in Leyte province which bore the brunt of the storm. The US is sending marines and tons of humanitarian aid to the storm-ravaged country, including vehicles able to operate in flooded areas strewn with debris. Other countries including France, UK, Japan and Indonesia and Vietnam have also pledged funds, response teams or other assistance.

Now — the response to the glitch-plagued U.S. government health-care website. For thousands of Americans who wanted to sign up for government health-care, Healthcare.gov was source of frustration but for comedians it was a source of jokes. Many Americans were asking who is that smiling mystery girl featured on the front page of the government website. Her full identity is still secret but we know now that her name is Adriana, a Colombian citizen who has permanent residency status in the United States. The mother of two has been dubbed “glitch girl” and has, she says, gotten a lot of negative publicity, as well as becoming a victim of cyber-bullying. Adding insult to injury – she wasn’t paid for the photo.

Finally, in South Africa, in response to rhino-poaching, conservationists have developed a new strategy. They are poisoning rhino horns. The substance injected is safe for rhinos, but can be harmful for humans who ingest the poison. Symptoms include nausea, vomiting, diarrhea, nerve damage or even death in extreme cases. Almost 800 rhinos have been poached in South Africa so far this year. The hope is to deter poachers by making the horns worthless, saving hundreds of rhinos’ lives each year.

Dịch sang tiếng Việt:

Một chiến dịch cứu trợ khổng lồ đang được tiến hành để giúp các nạn nhân của cơn bão Haiyan ở Philippines. Người ta sợ rằng 10.000 người đã thiệt mạng tại tỉnh Leyte hứng chịu sức tàn phá của cơn bão. Mỹ đang gửi thủy quân lục chiến và hàng tấn viện trợ nhân đạo đến quốc gia bị bão tàn phá này, kể cả xe có thể hoạt động trong vùng ngập nước với đầy những mảnh vỡ. Các nước khác như Pháp, Anh, Nhật Bản, Indonesia và Việt Nam cũng đã cam kết tiền viện trợ, các đội phản ứng hoặc những loại hỗ trợ khác.

Ðối với hàng ngàn người Mỹ muốn đăng ký được chính phủ chăm sóc y tế, website Healthcare.gov là nguồn gốc của sự bực dọc nhưng lại khơi nguồn cho những chuyện cười. Nhiều người Mỹ hỏi không biết cô gái bí ẩn tươi cười xuất hiện trên trang chủ của website là ai. Danh tính đầy đủ của cô vẫn được giữ kín. Chỉ biết rằng tên của cô là Adriana, một công dân Colombia nhưng có tư cách thường trú nhân tại Mỹ. Người mẹ hai con này bị gọi là “glitch girl” (cô gái trục trặc kỹ thuật) và cô nói cô nhận được rất nhiều điều tiếng, cũng như trở thành nạn nhân bị bắt nạt trên mạng. Hơn nữa cô còn không được trả tiền cho bức ảnh đó.

Ở Nam Phi, để đối phó với nạn săn trộm tê giác, các nhà bảo tồn đã phát triển một chiến lược mới. Họ đang tẩm độc vào sừng tê giác. Chất độc tiêm vào sừng thì an toàn đối với tê giác, nhưng có thể gây hại cho con người nếu nuốt phải. Các triệu chứng bao gồm buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, tổn thương thần kinh hoặc thậm chí tử vong trong trường hợp nghiêm trọng. Gần 800 con tê giác đã bị săn trộm tại Nam Phi trong năm nay. Họ hy vọng sẽ ngăn chặn những kẻ săn trộm bằng cách làm cho sừng tê giác trở thành vô giá trị, cứu sống hàng trăm mạng sống tê giác mỗi năm.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"