Bài luận tiếng Anh theo chủ đề (Phần 2)

Science and its effects

Bài mẫu

One of the most striking features of the present century is the progress of science and its effects on almost every aspect of social life. Building on the foundation laid by the predecessors, the scientists of today are carrying their investigation into ever-widening fields of knowledge. 

Modern civilization depends largely on the scientist and inventor. We depend on the doctor who seeks the cause and cure of disease, the chemist who analyses our food and purifies our water, the entomologist who wages war on the insect pests, the engineer who conquers time and space, and a host of other specialists who aid in the development of agriculture and industry. 

The advance of science and technology has brought the different parts of the world into closer touch with one another than ever before. We are able to reach distant lands within a very short time. We are also able to communicate with people far away by means of the telephone and the wireless. The invention of the printing machine has made it possible for us to learn from books and newspapers about people in other lands. 

Indeed, man’s curiosity and resourcefulness have been responsible for the steady stream of inventions that have created our civilization. 

At the same time, however, there have been harmful effects. Our machine civilization is responsible for numerous accidents and industrial rivalries among nations. Everyday hundreds of people are dying from serious wounds and injuries. Further, the rapid tempo of modern life results in wide-spread nervous disorder. Moreover, science, which has helped man to secure control over nature, has also made it possible for him to develop more deadly weapons or war. More and more countries are competing with one another in the production of war material. But in these instances the fault lies not with science, but rather with man’s intention to misuse the discoveries of science. 

Science is admittedly the dominating intellectual force of the modern age. 

Bài dịch

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất trong thế kỷ hiện nay là sự tiến bộ của khoa học và ảnh hưởng của nó trên hầu như mọi mặt của cuộc sống xã hội. Xây dựng trên nền tảng của những người đi trước, các nhà khoa học ngày nay đang tiến hành nghiên cứu những lĩnh vực kiến thức lớn chưa từng có. 

Nền văn minh hiện đại phụ thuộc phần lớn vào các nhà khoa học và nhà phát minh. Cuộc sống chúng ta phụ thuộc vào các bác sĩ trong việc tìm kiếm nguyên nhân và cách chữa bệnh, vào các nhà hoá học phân tích thực phẩm và làm sạch nguồn nước uống, vào các nhà côn trùng học chiến đấu với các loại côn trùng gây hại, vào kỹ sư chinh phục thời gian và không gian và rất nhiều những chuyên gia khác góp phần vào sự phát triển của nông nghiệp và công nghiệp. 

Sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật đã làm cho các nước khác nhau trên thế giới xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Chúng ta có thể đến những vùng đất xa xôi trong một thời gian rất ngắn. Chúng ta có thể liên lạc với những người ở xa qua phương tiện điện thoại và máy vô tuyến. Việc phát minh ra máy in giúp chúng ta đọc sách, báo về con người ở những đất nước khác. 

Thật vậy tính tò mò và tài tháo vát của con người là nguyên nhân của nguồn phát minh bền vững tạo ra thời đại văn minh của chúng ta ngày 

Tuy nhiên, bên cạnh đó khoa học cũng có những ảnh hưởng tai hại. Thời đại văn minh máy móc của chúng ta là nguyên nhân của vô số tai nạn và những sự đối đầu về công nghiệp giữa các quốc gia. Hàng ngày hàng trăm người đang hấp hối vì các thương tích trầm trọng. Hơn nữa nhịp độ tất bật của cuộc sống hiện đại gây nên sự rối loạn thần kinh đang ngày càng lan rộng. Bên cạnh đó, chính khoa học đã giúp con người đạt được quyền kiểm soát thiên nhiên, những cũng chính khoa học đã giúp con người tạo ra càng nhiều vũ khí giết người trong chiến tranh. Ngày càng nhiều quốc gia cạnh tranh với nhau sản xuất ra trang thiết bi chiến tranh. Nhưng trong những trường hợp này lỗi lầm không thuộc về khoa học mà thuộc về con người đã sử dụng sai lầm những phát minh khoa học. 

Khoa học được công nhận và lực lượng tri thức then chốt của kỷ nguyên hiện đại ngày nay. 

New words:

 1. striking (adj): nổi bật, thu hút sự chú ý, thu hút sự quan tâm, đáng chú ý, gây ấn tượng
 2. foundation (n): nền tảng, nền móng
 3. predecessor (n): người đi trước, người tiền nhiệm
 4. depend on (v): phụ thuộc vào
 5. analyse (v): phân tích
 6. purify (v): làm sạch, lọc trong, tinh chế
 7. communicate with (v): liên lạc với, giao thiệp với
 8. invention (n): sự phát minh, sự sáng chế
 9. curiosity (n): sự ham tìm hiểu, trí tò mò, tính hiếu kỳ
 10. harmful (adi): gây tai hại, có hại
 11. compete (v): đua tranh, ganh đua, cạnh tranh
 12. intention (n): ý định, mục đích

 

The rights and duties of a citizen

Bài mẫu

Almost every modern state, especially a democracy, allows its citizens several rights; but in return, it expects its citizens to perform certain duties. 

Among the rights enjoyed by the citizen in a democracy are the right to pursue his own affairs as he prefers;. the right to express his views, however silly they may appear to others, and the right to move about as he pleases. The citizen is considered so important that his rights are protected by the law of the state, and whenever they are infringed, he can secure redress. 

But in a totalitarian state, the rights of the citizen are so restricted that he has practically no freedom. The citizen is supposed to exist for the state. His interests are always subordinated to those of the state. Thus, his duties exceed his rights. 

Even in a democracy, however, the citizen is expected to exercise his rights within the limits of the law. He should not do or say anything that may affect the rights of others. In exercising his right to act as he pleases, for example, he should not try to elope with another man’s wife or say anything slanderous about her or anyone. In the same way, his actions should not cause injury or damage to any individual or his property. He cannot kill as he pleases. If his conduct infringes the rights of others, then those who have been affected by his misconduct could take legal action against him and he will be punished according to the law of the state. In this way, the state protects its citizens and their rights from the thoughtlessness of any individual in the state. This means, of course, that every citizen in the state is expected to do his duty to his fellow citizens. 

The citizen is also expected to give his services for the protection of the state in times of war, and to maintain law and order in his state, at all times. 

Thus every citizen who is conscious of his rights should also be conscious of his duties to the state and his fellow citizens. 

Bài dịch

Hầu như mỗi một quốc gia hiện đại, đặc biệt là một quốc gia dân chủ, đều cho phép công dân có những quyền lợi nhất định; nhưng ngược lại nhà nước cũng yêu cầu công dân thi hành những bổn phận của mình. 

Trong số các quyền lợi mà công dân của một quốc gia dân chủ được hưởng thụ, có bao gồm quyền theo đuổi những việc làm ta thích, quyền được bày tỏ các quan điểm của mình dù cho chúng nghe có vẻ ngớ ngẩn, và quyền được đi lại tùy thích. Người công dân rất được tôn trọng đến mức các quyền lợi của công dân được luật pháp nhà nước bảo vệ và bất kỳ lúc nào những quyền này bị vi phạm người công dân có thể yêu cầu bồi thường. 

Nhưng trong một quốc gia độc tài, các quyền lợi của công dân bị hạn chế nhiều đến nỗi trên thực tế anh ta chẳng có chút tự do nào. Người công dân được xem là phải tồn tại vì nhà nước. Các lợi ích của anh ta luôn bị xem nhẹ so với lợi ích của nhà nước. Như vậy, nghĩa vụ của công dân vượt quá quyền lợi của họ. Tuy nhiên ngay cả trong chế độ dân chủ người công dân vẫn phải sử dụng quyền lợi của mình trong giới hạn của pháp luật. Anh ta không được làm hay nói điều gì ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác. Chẳng hạn trong khi sử dụng quyền được làm những gì mình muốn, anh ta không được cố gắng tán tỉnh vợ người khác hay vu khống cô ta hoặc bất kỳ người nào khác. Tương tự, những hành động của anh ta không được gây thương tích hao tổn hại đến bất kỳ cá nhân nào cũng như tài sản của họ. Nếu anh ta vi phạm quyền lợi của người khác thì những người bị ảnh hưởng bởi hành vi sai trái của anh ta có thể nhờ đến luật pháp xét xử anh ta và anh ta sẽ bị trừng trị theo pháp luật nhà nước. Bằng cách này, nhà nước bảo vệ các công dân và quyền lợi của họ khỏi sự vô ý thức của bất kỳ các cá nhân nào trong đất nước. Đương nhiên điều này có nghĩa là mọi công dân trong nước phải thực hiện nghĩa vụ của mình với những công dân khác. 

Người công dân cũng được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc trong chiến tranh, duy trì trật tự và luật pháp trong mọi thời điểm. 

Vì thế mỗi công dân hiểu biết về quyền lợi cũng nên hiểu biết về nghĩa vụ của mình đối với quốc gia và các công dân khác. 

New words:

 1. democracy (n): nền dân chủ, chế độ dân chủ
 2. rights (n): các quyền lợi
 3. infringe (v): xâm phạm, vi phạm

4 . redress (n): sự sửa sai, sự uốn nắn, sư đền bù, sự bồi thường

 1. totalitarian (adj): chuyên chế
 2. subordinated to (v): làm cho phụ thuộc vào
 3. slanderous (adj): vu khống, phỉ báng
 4. misconduct (n): hành vi sai trái
 5. thoughtlessness (n): sự vô ý thức, nông cạn, hời hợt
 6. conscious (adj): biết được, nhận ra, có ý thức

 

The most important day in my life

Bài mẫu

The most important day in my life was the day when my parents decided to send me to school. 

I was then about seven years old. I had been playing with the children living around my house for some years. I had no thought of ever going to school. I enjoyed playing to catch fish from the shallow streams near by. Sometimes we went to the forest to catch birds and squirrels, and I had always thought that life would continue to be the same for me. But, one day, to my great sorrow, my parents suddenly announced that I was no longer to play about and that I was to go to a school. 

Words can hardly describe how sad I felt at the thought of having to go to a school. I had often heard that school teachers were very strict and cruel. I had also been told that there were many difficult subjects to learn in school and I could not bear the thought of being compelled to learn them. But everything had been decided for me and I had no choice but to go to school. 

Soon after I was admitted to school, however, I discovered to my great joy that learning in school was a pleasure. I began to learn about the people and other wonderful things spread throughout the world. The teachers were very kind and friendly and they often told many interesting stories. The subjects that they taught were also very interesting as a result of all this, I began to take a keen interest in my lessons and I no longer wanted to waste my time playing about. 

Today, I am older and I am in a secondary school, learning more and more about the world around us. The knowledge that I have gained has enriched my mind and I have a better understanding of human problems. I am also able to speak the English language with some ease, and I know that my knowledge of English will prove of great value in all my future activities. I also know that if I can pass all my examinations, I will some day occupy an important position in some profession. I might even become a minister in the government of my country or a well-known person in some way. 

Therefore, when I now think of the day when my parents arrived at the decision to send me to school, I am filled with love for them. That was indeed the most important day in my life, a day which has changed the whole course of my life. 

Bài dịch

Ngày quan trọng nhất trong đời tôi là ngày ba mẹ tôi quyết định gởi tôi đến trường. 

Lúc đó tôi lên bảy. Tôi đã rong chơi vài năm với các trẻ em quanh nhà. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đi học. Tôi thích chơi câu cá trong con suối cạn nước gần đó. Đôi khi chúng tôi vào lùng bắt chim và sóc và tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời sẽ mãi như thế. Thế nhưng vào một ngày nọ, thật buồn cho tôi, cha mẹ tôi bất ngờ tuyên bố rằng tôi không được rong chơi nữa mà phải đến trường. 

Không có từ nào diễn tả nỗi buồn của tôi khi phải đi học. Tôi thường nghe rằng các thầy giáo ở trường rất nghiêm khắc và dữ tợn. Tôi cũng nghe nói rằng có nhiều môn học rất khó ở trường và tôi không tài nào chịu được ý nghĩ rằng mình bị buộc phải học chúng. Nhưng mọi việc đã định sẵn cho tôi. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đến trường. 

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau khi ưng thuận đi học, tôi vui sướng thấy rằng đi học thật là thú vị. Tôi bắt đầu học về con người và những điều kỳ diệu khác đang diễn ra trên khắp thế giới. Các thầy giáo rất tốt bụng và thân thiện, họ thường kể nhiều câu chuyện lý thú. Vì thế tôi bắt đầu yêu thích các bài học và không còn muốn phí thời gian rong chơi nữa. 

Giờ đây tôi đã lớn hơn và là một học sinh trung học đang học ngày càng nhiều về thế giới xung quanh chúng ra. Những kiến thức tôi thu lượm được làm phong phú trí óc tôi và tôi đã hiểu biết nhiều hơn về các vấn đề của nhân loại. Tôi cũng có thế nói tiếng Anh lưu loát, và tôi biết rằng kiến thức tiếng Anh của tôi sẽ có ích trong cuộc sống tương lai của mình. Tôi cũng biết rằng nếu tôi đỗ tất cả các kỳ thi, một ngày nào đó tôi sẽ giữ một vị trí quan trọng trong một ngành nghề nào đó. Biết đâu thậm chí tôi sẽ trở một bộ trưởng trong chính quyền nhà nước hay một nhân vật nối tiếng trong một lĩnh vực nào đó. 

Vì thế nghĩ về cái ngày ba mẹ quyết định gửi tôi đến học đường, trong tôi tràn ngập yêu thương. Đó thực sự là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi đó là ngày đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. 

New words:

 1. squirrel (n): con sóc
 2. as a result: do, vì
 3. ease (n): sự dễ dàng, sự thoái mái
 4. minister (n): Bộ trưởng

 

The subject I consider most important

Bài mẫu

Of all the subjects that I study in school, I think that English is the most important subject. It is mainly through the English language that we gain access to the various sources of knowledge. 

English is a language which is spoken and understood by many people in most countries of the world. It is, in fact, the most important means of communication among the vanous countries of the wodd. Knowledge of new discoveries and inventions in one country is transmitted to other countries through English for the benefit of the world. In this way English helps to spread knowledge and progress. 

It is true, however, that in the modern age, the study of Science and Mathematics too should be considered very important. Science has conferred many benefits in man. But it requires little thought to realise that scientific principles cannot be understood well without a good knowledge of a language. And, though other languages such as German and Russian are important in the world of Science, it is English that plays the most important role in spreading scientific knowledge. There is in fact no branch of study that has not been communicated in English. The original writings of great scientists, economists, philosophers, psychologists and others who did not speak and write the English language have all been translated into English. Therefore, one who has a good knowledge of English has access to all the sources of information. 

Further, as the English language is used by people of different lands and cultures, it has become very rich. It contains so many words, ideas and thoughts that a good knowledge of English enriches the mind and enables one to express oneself well. It also helps one to think better and to understand the people of other lands. It is for all these reasons that I consider English the most important subject in school. 

Bài dịch

Trong tất cả các môn tôi học ở trường, tôi nghĩ rằng tiếng Anh là quan trọng nhất. Chủ yếu nhờ thông qua tiếng Anh mà chúng ta có thể tiếp cận nhiều nguồn kiến thức đa dạng. 

Tiếng Anh là ngôn ngữ được nói và hiểu biết rất nhiều người đang sống tại phần lớn các quốc gia trên thế giới. Trên thực tế tiếng Anh là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất giữa nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Kiến thức về những phát minh và khám phá mới trong một nước được truyền sang các nước khác thông qua tiếng Anh để mang lại lợi ích cho cộng đồng thế giới. Bằng cách này tiếng Anh góp phần truyền bá kiến thức và sự tiến bộ. 

Tuy nhiên, hoàn toàn đúng khi cho rằng trong kỷ nguyên hiện đại, việc nghiên cứu Khoa học và Toán cũng nên được xem trọng. Khoa học đã ban cho loài người nhiều ích lợi. Nhưng không cần suy nghĩ cũng nhận thấy rằng người ta không thể hiểu biết các nguyên lý khoa học mà không có kiến thức về ngôn ngữ. Và mặc dù các ngôn ngữ khác như tiếng Đức và tiếng Nga cũng quan trọng trong giới khoa học, nhưng chính tiếng Anh chiếm giữ vai trò quan trọng nhất trong việc truyền bá kiến thức khoa học. Thật vậy không có ngành nghiên cứu nào mà không liên quan đến tiếng Anh. Tất cả những công trình nghiên cứu nguyên bản của các nhà khoa học, kinh tế học, triết học, tâm lý học vĩ đại đều đã được dịch sang tiếng Anh. Vì thế những ai hiểu biết về tiếng Anh có thể tiếp cận được mọi nguồn thông tin. 

Hơn nữa vì được sử dụng bởi nhiều người của nhiều đất nước và nền văn hóa khác nhau, tiếng Anh trở nên rất phong phú. Nó bao gồm rất nhiều từ ngữ, ý kiến và tư tưởng, cho nên một sự hiểu biết sâu sắc về tiếng Anh sẽ làm phong phú trí tuệ và giúp ta diễn đạt ý tưởng của mình tốt hơn. Nó cũng giúp ta suy nghĩ tốt hơn và hiếu biết về con người của những đất nước khác. Với tất cả những lý do này tôi cho rằng tiếng Anh là môn học quan trọng nhất ở trường. 

New words:

 1. various (adj): khác nhau, thuộc về nhiều loại, đa dạng
 2. transmit (v): truyền đi (qua các phương tiện thông tin đại chúng)
 3. progress (n): sự tiến bộ, sự phát triển
 4. confer (v): trao tặng, bàn bạc, hội ý, hỏi ý kiến
 5. role (n): chức năng, vai trò
 6. philosopher (n): nhà triết học, triết gia
 7. psychologist (n): nhà tâm lý học

 

An incident I shall never forget

Bài mẫu

Certain incidents so impress us that they leave an indelible mark on our memory. I was once involved in an incident of which I shall always have vivid recollections. The incident occurred when I visited a village in India together with my parents, sometime during my holidays last year. 

Early in the morning on the day the incident occurred, I was talking with a few of my new friends in that village. All of a sudden, a boy of my age came rushing towards us to break the news that violence had broken out in the neighbourhood. Alarmed at this news, we began to protect ourselves, and before long the violence spread like wild fire throughout our area. I was a little confused at first for I had no idea about the cause of the outbreak of violence there. One of my friends told me that the area had been notorious for such occurrence owing to rivalry between two parties. Each party tried to destroy the influence of the other in that area, and the bad blood that existed between them had caused several deaths and great misery to innocent people for a long time. Official influence could not be exercised effectively in this area owing to its remoteness from the centres of authority. The members of the rival parties therefore enjoyed almost complete freedom of action. The police arrived only when there was news of violence, and often long after the damage has been done. 

While I was listening to this account of facts and events, the situation suddenly took an ugly turn. A man who had been standing a short distance away from us ran into his house most unexpectedly, and within minutes his house was ablaze. My friends and I then ran towards his house to put out the fire; but we were stopped by a few burly men who were holding lethal weapons in their hands. They threatened to kill if we offered any help to anyone. One of them had even struck me on my head with a stick. We realised instantly that we were no match for them and that discretion was the better part valour. We therefore decided to proceed no further. 

Soon the fire from that house began to spread and several houses were burning. There were frantic cries for help. Men, women and children were running in all directions in their desparate attempts to save whatever they could from the fire, in spite of the interference of the gangsters. A few of the unfortunate ones were burned to death, including the man who had set fire to his own house. We then concluded that the man must have been so disgusted with what we had seen for so long that he had no more desire to live, and this was his way of putting an end to himself. It was indeed a pathetic sight. 

Then, after several hours, the police arrived when more than a quarter of the village had already been burned to ashes. They asked us several questions to find out if we had ourselves participated in the violence. As I was foreigner who would be leaving that village the following day, I had the courage to answer all their questions and to point out the men who had threatened to kill us. Those men were then arrested together with other suspects. Early next morning, my parents and I left the village with no more desire to re-visit this place; but my memory of this incident will remain fresh forever. 

Bài dịch

Có những sự việc mà ấn tượng về chúng mạnh mẽ đến mức đế lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong ký ức chúng ta. Một lần tôi đã chứng kiến một sự kiện mà ký ức về nó vẫn mãi sống động trong tôi. Sự việc xảy ra khi tôi viếng thăm một làng quê Ấn Độ cùng với bố mẹ tôi trong kỳ nghỉ năm ngoái. 

Vào buổi sáng sớm ngày xảy ra câu chuyện, tôi đang trò chuyện với vài người bạn mới trong làng. Bỗng nhiên, một đứa con trai trạc tuổi tôi chạy về phía chúng tôi báo tin rằng bạo động đã xảy ra ở vùng lân cận. Được báo động, chúng tôi bắt đầu tự vệ và chẳng bao lâu cuộc bạo động đã lan nhanh như lửa cháy qua vùng chúng tôi. Thoạt đầu tôi hơi bối rối vì không biết nguyên nhân nổ ra bạo động ở Đó. Một người bạn cho tôi biết rằng vùng này khét tiếng về những sự vụ như thế do sự thù nghịch giữa hai đảng phái. Đảng này cố gắng triệt hạ ảnh hưởng của đảng kia trong khu vực và sự mâu thuẫn giữa họ đã làm một số người thiệt mạng và gây ra sự bất hạnh cho những người vô tội trong một thời gian dài. Những ảnh hưởng của chính quyền không có hiệu quả ở vùng này bởi nó quá xa các trung tâm quyền lực. Các phần tử của hai đảng phái thù nghịch vì thế hầu như được tự do hoạt động. Cảnh sát chỉ xuất hiện khi có tin tức về vụ bạo động và thường là rất lâu sau khi các thiệt hại đã xảy ra. 

Trong khi tôi lắng nghe giải thích về tin tức và sự việc này, tình thế đã bỗng chuyển sang một bước ngoặt nguy hiểm. Một người đàn ông đứng cách chúng tôi không xa bỗng chạy vào nhà, và chỉ trong vài phút ngôi nhà của ông ta bốc lửa. Các bạn tôi và tôi chạy về phía ngôi nhà đế dập tắt lửa, nhưng chúng tôi bị ngăn cán bởi những người đàn ông lực lượng mang vũ khí giết người trong tay. Họ dọa sẽ giết chúng tôi nếu chúng tôi giúp đỡ bất kỳ người nào. Một người trong số họ thậm chí đã dùng gậy đánh vào đầu tôi. Ngay lập tức chúng tôi thấy mình không phải là đối thủ của họ, đồng thời cũng nhận ra rằng liều lĩnh lúc này là không thích hợp. Vì thế chúng tôi quyết định không tiến thêm bước nào nữa. 

Trong phút chốc lửa từ ngôi nhà cháy lan ra và vài ngôi nhà khác cũng bị cháy. Đây đó vang lên những tiếng kêu cứu điên cuồng. Đàn ông, đàn bà và trẻ em chạy toán loạn trong sự nỗ lực tuyệt vọng đế cứu lấy bất cứ cái gì có thể từ ngọn lửa bất kể sự can thiệp của những tên côn đồ. Một vài người rủi ro bị thiêu cho đến chết, trong số đó có người đàn ông đã đốt nhà mình. Sau đó chúng tôi kết luận rằng hẳn là người đàn ông đó vì quá ghê tởm với những gì chúng tôi đã chứng kiến trong một thời gian dài đến nỗi ông ta không muốn sống nữa và đây là cách ông kết thúc cuộc đời ông. Thật là một cảnh tượng bi thương. 

Rồi sau đó vài giờ cảnh sát xuất hiện khi hơn một phần tư ngôi làng đã cháy ra tro. Họ chất vấn chúng tôi để xem chúng tôi có tham dự vào cuộc bạo động hay không. Vì là một người ngoại quốc sẽ rời làng vào ngày hôm sau, tôi đã can đảm trả lời tất cả câu hỏi và điểm mặt những kẻ đã đe dọa giết chúng tôi. Những người này bị bắt giữ cùng với những người bị tình nghi khác. Sáng sớm hôm sau bố mẹ tôi và tôi tạm biệt ngôi làng mà không mong trở lại; nhưng kí ức về sự kiện này sẽ mãi mãi không phai mờ trong tôi. 

New words:

 1. incident (n): biến cố
 2. indelible (adj): không thể tẩy sạch, không thể gột sạch
 3. vivid (adj): sống động, mạnh mẽ
 4. all of a sudden: bất thình lình; một cách bất ngờ
 5. confused (adj): bối rối, lúng túng
 6. notorious (adj): khét tiếng, có tiếng xấu
 7. owing to (adj): do, vì, bởi vì
 8. rivalry (n): sự kình địch, sự ganh đua
 9. remoteness (n): sự xa xôi, hẻo lánh
 10. ablaze (adj): rực cháy, bốc cháy
 11. lethal weapons (n): vũ khí chết người
 12. discretion was the better part of valour: liều lĩnh đúng chỗ thì mới đáng liều lĩnh
 13. frantic (adj): điên cuồng, điên rồ
 14. desperate (adj): tuyệt vọng, liều mạng, liều lĩnh
 15. conclude (v): kết luận
 16. disgusted (adj): chán ghét, phẫn nộ

 

The value of music in the happiness of man

Bài mẫu

Music has always been a source of happiness to all men on the earth. From their primitive days, men’s love of music has led them to make instruments of all descriptions to produce beautiful music for their enjoyment and happiness. 

Without music the world would indeed be a very dull place to live in. Even nature is full of music. There is music in the movements of the winds, the sea, as well as the trees; there is music in the calls of the birds, flies and insects and also in the night of the birds and animals. It is from all these things that men have learnt to appreciate the value of music. The same things have also taught men how to produce music from the simplest of things such as sticks, bamboos, and animal horns. Men make many kinds of flutes with bamboos which produce beautiful music. 

That music is very important for men’s happiness is hard to deny. Music removes men’s depression and fills them with gladness. It is for this reason that music is played even in hospitals to cheer up the sick people. As music has the capacity to make men happy, it contributes greatly to men’s success in life. A happy man is a good and hard worker. He works happily among people and ẹarns the good-will or all around. People like to associate with him and to employ him in all kinds of work. Thus, he leads a happy and successful life. The value of music in the happiness of man is therefore great. 

Bài dịch

Âm nhạc luôn luôn là nguồn hạnh phúc cho mọi người trên trái đất này. Từ thuở ban sơ, lòng say mê âm nhạc đã khiến con người sáng tạo những nhạc cụ đủ loại để tạo ra âm điệu tuyệt vời mang lại thích thú và hạnh phúc cho mình. 

Không có âm nhạc thế giới thực sự trở thành nơi cư ngụ buồn tẻ. Ngay cả thiên nhiên cũng tràn đầy âm nhạc. Có tiếng du dương trong những chuyển động của gió, của biển cả cũng như của cây xanh. Có âm điệu réo rắt trong tiếng hót của chim chóc, tiếng vo ve của ruồi muỗi và côn trùng cũng như âm thanh trong tiếng vỗ cánh bay đi hay chạy nhảy của chim và thú rừng. Từ đó con người đã biết cảm nhận giá trị của âm nhạc. Cũng chính những âm thanh đó đã giúp con người tạo ra âm nhạc từ những dụng cụ thô sơ nhất như gậy, tre và sừng động vật. Con người đã chế tạo ra nhiều loại sáo bằng tre phát ra những âm thanh du dương. 

Khó mà phủ nhận rằng nhạc rất quan trọng tới hạnh phúc con người. Âm nhạc xoa dịu nỗi buồn của con người và làm họ tràn đầy niềm vui. Đó là lý do tại sao âm nhạc được sử dụng trong bệnh viện để khích lệ tinh thần bệnh nhân. Vì âm nhạc có thể làm cho con người hạnh phúc, nó góp phần quan trọng cho sự thành công của cọn người trong cuộc sống. Một người hạnh phúc là một người làm việc tốt và siêng năng. Anh ta làm việc giữa mọi người và luôn được mọi người yêu mến. Người ta thích kết bạn với anh ta, thích thuê anh ta làm mọi công việc. Vì thế cuộc sống của anh ta luôn sung sướng và thành công. Tóm lại âm nhạc có giá trị to lớn trong hạnh phúc con người. 

New words:

 1. instrument (n): nhạc cụ
 2. appreciate (v): đánh giá đúng, đánh giá cao, hiểu rõ giá trị, thưởng thức
 3. flute (n): ống sáo
 4. capacity (n): có khả năng
 5. associate (v): kết giao, giao thiệp

 

The advantages and disadvantages of the cinema

Bài mẫu

The influence that the cinema exerts on the minds of those who visit it is at once beneficial and harmful. Today, there is a cinema in almost every town. The cinema provides so much entertainment that few people fail to visit it. One of the reasons for the popularity of the cinema is that, it entertains all types of people, young and old, literate and illiterate. Because it is so popular, it must exercise some influence on those whom it attracts. 

The films shown in the cinema are often very instructive and informative. Almost every film shows something about the activities and customs of the people in other lands. By seeing such films, one learns a lot about human activities. One also gains a better understanding of people of the world. 

Further, some films show the battles that were fought in the past. They also sometimes show very vividly how man has struggled through the centuries to remove discomfort from his life. In this way, some films have given many people an insight into the past. Even illiterate people have benefited from such films. What they cannot acquire from books owing to their inability to read, they can acquire from films. School students, too, often benefit from a visit to the cinema. What they see and hear in the cinema makes a better impression on their minds than only the spoken words or their teachers. For example, a teacher of history can hardly describe a battle scene to his students as vividly as a film does. For all these reasons, the cinema is often regarded as an important means of spreading knowledge. 

It must be admitted, however, that some films have exerted an evil influence on many people. Films which show the activities of criminals have encouraged many youths to commit acts or crime. Other films, too, such as those dealing with sex and other natural weaknesses of man, have corrupted the morals of many people. As a result, the governments of many countries have been compelled to interfere in the display and production of certain films. Yet, the cinema continues to retain its popularity. 

Bài dịch

Những ảnh hưởng mà rạp chiếu phim tác động đến tư tưởng của các khán giả đến xem vừa có lợi cũng vừa có hại. Ngày nay hầu như thành phố, thị trấn nào cũng có rạp chiếu bóng. Rạp chiếu bóng mang lại sự giải trí to lớn đến nỗi không mấy ai chưa từng đến rạp để xem phim. Một trong những lý do làm cho rạp chiếu bóng được ưa thích là vì đây là phương tiện giải trí của mọi người dân, dù già hay trẻ, trí thức hay thất học. Vì phim ảnh khá phổ biến, nó có tác động đến những người thích xem phim. 

Những bộ phim được chiếu ở rạp thường có tính chất truyền bá kiến thức và thông tin. Hầu như mỗi bộ phim đều kể chuyện về những sinh hoạt, phong tục của con người ở những xứ sở khác. Bằng cách xem phim, người ta học được rất nhiều về sinh hoạt con người. Người ta cũng có thể hiểu nhiều hơn về các dân tộc trên thế giới. 

Hơn nữa, có những phim kể về các cuộc chiến tranh trong quá khứ. Nhiều bộ phim kể lại một cách rất sinh động cuộc đấu tranh của con người qua hàng thế kỷ để cải thiện đời sống của mình. Bằng cách này phim ảnh đã cho con người cái nhìn sâu sắc về quá khứ. Ngay cả người học cũng thu được nhiều lợi ích khi xem các phim này. Họ có thể xem phim để nắm bắt được những điều mà họ không đọc được trong sách vì mù chữ. Học sinh, sinh viên cũng học được nhiều điều bổ ích sau khi xem phim. Tất cả những điều họ nghe và thấy trong phim có ấn tượng sâu đậm trong trí tưởng của họ hơn bất kỳ bài giảng nào của giáo viên. Chẳng hạn một giáo viên lịch sử hầu như không thể miêu tả cho học sinh quang cảnh trận đánh sinh động như phim ảnh. Vì thế phim ảnh được xem là một phương tiện quan trọng để truyền bá kiến thức. 

Tuy nhiên phải thừa nhận rằng phim ảnh đã gây ra ảnh hưởng tội lỗi cho nhiều người. Những bộ phim về các hoạt động tội phạm đã khuyên khích nhiều thanh niên phạm pháp. Những bộ phim khác về tình dục và bản năng yếu đuối của con người đã làm suy đồi đạo đức của khá nhiều người. Vì vậy chính quyền của nhiều nước đã buộc phải can thiệp vào việc sản xuất và trình chiếu phim ảnh. Dù vậy, rạp chiếu phim vẫn tiếp tục duy trì đươc tính đại chúng của mình. 

 

New words:

 1. entertainment (n): sự giải trí, sự tiêu khiển
 2. entertain (v): phục vụ
 3. literate (adj): có học, biết đọc biết viết

illiterate (adj): mù chữ thất học

 1. struggle (v): đấu tranh
 2. acquire (v): được, giành được, thu được
 3. regard (v): coi như, xem như
 4. commit (v): phạm pháp, can phạm vào
 5. weakness (n): điểm yếu, khuyết điểm, lỗi
 6. corrupt (v): làm băng hoại, làm cho đồi bại
 7. morals (n): đạo đức, đức hạnh, phẩm hạnh

 

Describe some of the interesting places in your country

Bài mẫu

Though my country is small, yet there are many places of interest spread throughout the country. 

In the southern most part of the country, where the state of Johore lies, there are some very interesting and beautiful places. In Kota Tinggi, for example, there are beautiful waterfalls which are visited by many people everyday. Then, there is Johore Lama, a place of great historical interest. In Johore Bahru, there is a beautiful beach which is visited daily by several people who love the sea. In Batu Pahat, another town in Johore, is Minyak Buku, an interesting place on the coast. 

As we go towards the north, we arrive at Malacca, the oldest town that the Europeans occupied in Malaya in the past. The influences of the Portuguese and the Dutch can still be seen in many of the buildings there. Further north lies Port Dickson which is well known for its beautiful beaches. In Kuala Lumpur, the capital of Malaysia, there are many places of interest such as Batu Caves, the zoo and the museum. The city itself is an interesting place to visit. 

Another beautiful town is Penang, situated on an island. The sea around it makes it the most beautiful town in the country. 

Finally, the paddy ficlds in the northern most parts of the country are also very beautiful and interesting to look at. On the east coast of the country too there are some beautiful towns such as Kuantan and Kuala Trenganu. All these places have indeed made my country an interesting place to live in. 

Bài dịch

Dù chỉ là một quốc gia nhỏ bé nhưng trên khắp đất nước tôi có rất nhiều thắng cảnh. 

Ở vùng cực nam của đất nước, nơi có tiểu bang Johore, có rất nhiều cảnh sắc đẹp đẽ và thú vị. Ở Kota Tinggi chẳng hạn có những thác nước tuyệt vời mà hằng ngày có rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng. Sau đó là Johore Lama, một thắng cánh lịch sử nổi tiếng. Ở Johore Bahru có một bãi biển đẹp mà nhiều người yêu biển thường ghé đến mỗi ngày. Ở Batu Pahat, một thị trấn khác của Johore, có Minyak Buku, một phong cảnh lý thú vùng duyên hải. 

Về phía bắc chúng ta đến Malacca, thị trấn cổ xưa nhất mà người châu Âu đã chiếm đóng tại Malaya trước đây. Có thể thấy trên các toà nhà ở đây dấu ấn sâu đậm của người Bồ Đào Nha và Hà Lan. Xa hơn về phía bắc là cảng Dickson nổi tiếng với những bãi biển đẹp. Ở Kuala Lumpur thủ đô Malayxia có nhiều thắng cảnh như hang động Batu, vườn thú và viện bảo tàng. Ngay chính thành phố này cũng là một nơi thú vị cho du khách tham quan. 

Một thị trấn xinh đẹp khác là Penang, toạ lạc trên một hòn đảo. Vùng biển quanh đảo giúp cho Penang trở thành thành phố đẹp nhất của đất nước. 

Cuối cùng là những cánh đồng lúa ở vùng cực bắc của đất nước, tạo nên cảnh quan đẹp mắt và hấp dẫn. Tại vùng biển phía đông của đất nước cũng có một vài thị trấn xinh đẹp như Kuantan và Kuala Trengalu. Tất cả những thắng cánh này thật sự làm cho đất nước chúng tôi trở thành một vùng đất tuyệt vời để sinh sống. 

New words:

 1. waterfall (n): thác nước
 2. occupy (v): chiếm, chiếm lĩnh, chiếm cứ
 3. situate (v): nằm, xây dựng ở
 4. paddy field (n): ruộng lúa, cánh đồng, nương lúa
Enjoyed this video?
giao-duc-truc-tuyen-la-gi-1
"No Thanks. Please Close This Box!"