Luyện A2 reading 1

Trong bài này chúng ta cùng luyện phần bài tập A2 reading, nó là một trong các dạng bài tập trong phần luyện thi chứng chỉ quốc tế A2

Question 1-5

For question 1-5 mark the correct letter A-H on your answer sheet.

1. If you have a second class ticket, you can’t go in here.

Nếu bạn có vé hạng 2 , bạn sẽ không thể đi vào đây.

2. You should wait here before you sit down

Bạn nên đợi ở đây trước khi bạn ngồi xuống.

3. There are no more seats for the show.

Không còn ghế nào cho  buổi biểu diễn.

4. If you want a seat ,get your ticket seven days before you travel.

Nếu bạn cần 1 chỗ ngồi,Bạn nhận vé của bạn trước 7 ngày trước khi bạn đi du lịch

5. First class tickets are cheaper at the weekend.

Vé hạng nhất rẻ hơn vào cuối tuần.

————————–

A. Trains for a seat ,book early ( one week in advance)

Chỗ ngồi tầu điện ,được đặt sớm ( 1 tuần trước)

B. Waiting Room,for passengers with First Class tickets

Phòng đợi cho khách có vé háng nhất.

C. Queen’s Theatre ,all tickets sold out,standing room only.

Nhà hát Nữ Hoàng, tất cả các vé đã bán hết,phòng thường trực

D. Please wait for a waitress to show you to your seat.

Xin hay ngồi đợi phục vụ sẽ chỉ cho bạn chỗ của bạn

E. This week only! Buy two full-price tickets set one half-price

Tuần duy nhất, mua trọn bộ 2 vé chỉ với nửa giá.

F. SEATS AT THE FRONT RESERVED FOR CHILDREN.

Chỗ ngồi phía trước dành riêng cho trẻ em.

G. SATURDAY – SUNDAY travel first class at second class prices.

Thứ 7 – chủ nhật du lịch với  hạng 1 với giá hạng 2

H. Waiting room closed for cleaning

Phòng đợi đóng cửa để dọn dẹp.

Đáp án

1- B ; 2 – D ; 3 – C ; 4 – A ; 5 – G;

Part 2: read the sententces about cooking choose the best word ( A,B ,C ) for each speace , for questions 6-10 mark A,B,C on your ansert sheet

1. My mother often asks me to … up the vegetables for her.

a) cut

b) Put

c)Make

2. Everybody in our family …..fish to meat

a) Prefers

b) Enjoys

c) Likes

3. Once, I forgot the cooker was hot and ….my hand.

a) Boiled

b) Burnt

c) Fried

4. Cooking a good meal can….a long time.

a) Take

b) Use

c) Take

10) At the supermarket ,some food like pizza is ….. to cook.

a) right

b) ready

c) Free

Đáp Án : 6 – A ; 7 – a ; 8 – b ; 9 – C ; 10 – B

Các bạn có thể tham khảo bài viết >>> Chứng chỉ quốc tế A2 để biết thêm thông tin chi tiết chứng chỉ này.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"